Algemene voorwaarden

1. Rechtsverhouding

De rechtsverhouding tussen People Solutions bvba (hierna PEOPLE SOLUTIONS genoemd), met maatschappelijke zetel Luikersteenweg 42/301 te 3800 Sint-Truiden, KBO nr. BE 0467.502.287 en de klant, wordt beheerst door onderhavige algemene voorwaarden, de bestelbon, de facturen en de eventuele specifieke voorwaarden (hierna gezamenlijk aangeduid als 'de Overeenkomst'). De Overeenkomst vernietigt en vervangt alle schriftelijke of mondelinge contracten, voorstellen en verbintenissen die betrekking hebben op hetzelfde voorwerp en die aan de datum van deze Overeenkomst zouden voorafgaan. De Overeenkomst heeft voorrang op de algemene en/of andere voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij als enige gelden. Afwijkingen ten opzichte van de Overeenkomst zijn slechts mogelijk na voorafgaande en schriftelijke toestemming van PEOPLE SOLUTIONS. PEOPLE SOLUTIONS behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Overeenkomst te wijzigen.

2. Annulering overeengekomen werk

Elke annulering van het geheel of een gedeelte van het overeengekomen werk dient schriftelijk te geschieden. In voornoemde gevallen evenals bij ontbinding van de Overeenkomst ten nadele van de opdrachtgever zal laatstgenoemde een forfaitaire schadevergoeding van 30 % op het overeengekomen totaal bedrag verschuldigd zijn ter dekking van o.m. vaste en variabele kosten en winstderving, onverminderd het recht van de dienstverlener om een hogere schade te bewijzen.

3. Annulering opleidingen door de dienstverlener

Voor wat betreft de opleidingen die door de dienstverlener georganiseerd worden, zal PEOPLE SOLUTIONS alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde opleidingen te laten plaatsvinden. Door onvoorziene of niet te vermijden omstandigheden, kan PEOPLE SOLUTIONS de opleidingen annuleren, de inhoud, datum/data of de locatie wijzigen. In deze gevallen kan de klant zijn opleiding annuleren of opteren voor een deelname aan een volgende sessie van deze geannuleerde of gewijzigde opleiding. In geval van annulering, worden eventueel door de klant betaalde facturen op vraag terugbetaald zonder interest of andere vergoeding. PEOPLE SOLUTIONS heeft het recht om de trainer(s) te wijzigen, indien PEOPLE SOLUTIONS meent dat dit voor de uitvoering en de kwaliteit van de opleiding noodzakelijk is.

4. Annulering deelname opleidingen door de klant

Als de klant verhinderd is voor een opleiding kan de klant zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een ander persoon. De klant kan, behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde opleiding, schriftelijk tot twee weken voor het begin van de opleiding. Nadien is de volledige prijs van de opleiding verschuldigd. De klant kan steeds zonder meerkosten een ander persoon de opleiding in zijn plaats laten deelnemen.

5. Betaling facturen

Het bedrag van de facturen is steeds betaalbaar op het adres van de maatschappelijke zetel van de dienstverlener, in de aangeduide munt, netto contant en zonder korting. De aanvaarding van de facturen geldt van rechtswege en volgens artikel 1139 B.W. als ingebrekestelling zonder dat er enige akte nodig is en alleen door het verstrijken van de termijn. Tenzij anders vermeld zijn de facturen contant betaalbaar.

6. Verwijlinteresten

Iedere factuur wordt beschouwd als aanvaard tenzij protest per aangetekend schrijven binnen de acht dagen. Vanaf de vervaldag brengt het onbetaald gedeelte van onze facturen van rechtswege en zonder ingebrekestelling een verwijlrente van 12 % per jaar op.

7. Opeisbaarheid facturen

Bij niet betaling van een factuur op haar vervaldag worden alle openstaande, zelfs niet vervallen facturen, meteen opeisbaar. In geval van niet betaling op de vervaldag en bij gebrek aan tijdig en gegrond protest is de schuldenaar van rechtswege en zonder ingebrekestelling gehouden bij toepassing van artikel 1147 B.W. tot betaling van een schadevergoeding conventioneel en onverminderbaar vastgesteld op 10 % van het onbetaalde bedrag met een minimum van 125 EUR, onverminderd de verwijlrente en de eventuele gerechtskosten.

8. Niet betaling van facturen

Ingeval van niet tijdige betaling van de factuur behoudt de dienstverlener zich het recht voor de werken onmiddellijk stop te zetten tot betaling van alle nog openstaande schulden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn ten laste van de klant.

9. Inspanningsverbintenis/ middelenverbintenis

De dienstverlener gaat een inspanningsverbintenis/ middelenverbintenis aan en kan slechts worden aangesproken voor zijn opzettelijke fout. In ieder geval is de schadevergoeding die eventueel zou verschuldigd zijn door de dienstverlener steeds beperkt tot het bedrag dat door hem voor de kwestieuze opdracht werd gefactureerd en ontvangen, behoudens ingeval van opzet.

10. Betwistingen

Alle betwistingen vallen onder het Belgische recht en behoren uitsluitend tot de bevoegdheid van de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Hasselt (Sint-Truiden).

Bouw een modern HR-beleid.

Start vandaag nog met je inschrijving voor een Platfohrm opleiding of neem een bontzorgen en bouw snel aan een HR-beleid dat klaar is voor de 21ste eeuw.

Neem een ontzorgerNeem een opleiding